Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de TopPerformers Performance Partner diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan TopPerformers Performance Partner opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

TopPerformers Performance Partner:
De bij TopPerformers aangesloten coach.

Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied
van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan
wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des
woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van
Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
  overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep
  Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere
  Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden
  worden betrokken.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en
  voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn
  overeengekomen.
  4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever
  zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk
  heeft aanvaard.
  5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn
  of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en
  Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter
  vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen,
  zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende
  opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met algemeen geldende gedragsregels voor beroepscoaches. Daarbij conformeren wij ons aan het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het betrouwbaarheidsbeginsel en het kenbaarheidsbeginsel.

Opdrachtnemer streeft naar een wereld waarin mensen hun talenten gebruiken om het beste uit zichzelf en anderen te halen. De TopPerformers Performance Partners begeleiden cliënten in hun proces om het beste uit zichzelf en het leven te halen. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig
  gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts
  aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door
  Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of
  wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
  2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders
  vermeld.
  3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door
  Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en
  Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien
  Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte
  afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan
  niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van
  de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een
  inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn
  verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige
  zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft
  zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde
  werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan
  door derden.
  3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
  Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
  de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden
  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
  gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
  Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
  schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door
  Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale
  termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van
  de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare
  tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de
  Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op
  schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de
  overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen
  waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren,
  Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond
  opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
  5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een
  derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal
  Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak
  is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch
  aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende
  werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel
  een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking
  van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden
  van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst
  van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze
verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die
door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook
tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt
vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook
niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het
verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten
  met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan
  Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze
  Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet
  beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en
  computerprogramma’s.
  2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke
  schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van
  deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien
  van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze
  opdracht.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de
  werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
  voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
  wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q.
  Coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders
  overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst
  c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven
  per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
  2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals
  omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten
  behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet
  beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
  3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te
  betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal
  worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten
  worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk
  voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op

te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan
Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever
jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging
van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde
maatregelen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
  door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder
  aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in
  verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan
  Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente
  verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens
  Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale
  factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze
  Opdrachtgevers zijn verricht.
  4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van
  in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede
  plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
  Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever,
  die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering
  ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste
  15% van de openstaande facturen.
  2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen
  incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts
  aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare
  tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake
  indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in
  acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q.
  Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het
  bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door
  Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of

andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor
Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen
is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de
polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of
Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade
geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van
bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie
werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor
eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is
Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te
stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q.
Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij
de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te
zijn.
7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die
belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen,
methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten
ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden
bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee
dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou
oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of
derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals
schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de
Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen,
tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van
Opdrachtnemer.
9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens
Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in
rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het
verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te
  geschieden.
  2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante
  werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende
  activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde
  uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering
  hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 %
  van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen
  hoofdsom verschuldigd.
  3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere
  begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende
  activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren
  c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur
  voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering
  langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
  4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom
  verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van
  de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
  Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang,
  zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een
  aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien
  Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door
  Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke
  aanmaning.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang,
  zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een
  aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien
  enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen
  na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
  3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met
  onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven
  beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of
  in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en
  Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben
  voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van
  mediation.
  3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de
  bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij
  uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Uden, 27 oktober 2022

Menu